Zenan (Shaphir)
Atlas

Zenan (Shaphir) and surrounding area

Maps Created using Biblemapper 3.0
Additional data from OpenBible.info
Occurrences
Joshua 15:37 Zenan, Hadashah, Migdal Gad,
Encyclopedia
ZENAN

ze'-nan.

See ZAANAN.

Strong's Hebrew
H6799: Tsenan

a place in the Shephelah of Judah

Zemaraim
Top of Page
Top of Page